Hledat

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

Zastupitelé schválili Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2014

 

Zastupitelé schválili na svém zasedání dne 30. ledna 2014 návrh Rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2014 a ukončili tak trvání rozpočtového provizoria. Městská část letos očekává příjmy ve výši 691 mil. Kč, což je o zhruba 109,5 mil. Kč více než v loňském roce. Vzhledem k dokončení plánovaných investic jsou předpokládány výdaje ve výši necelých 918 mil. Kč, schodek je vyrovnán z vlastních prostředků městské části. Rozpočet navíc předpokládá úhradu velké části výdajů z evropských peněz.


Plánované investiční výdaje jsou proti roku 2013 zvýšeny o 211 859 200 Kč, což odpovídá meziročnímu zvýšení celé výdajové strany rozpočtu. Naopak neinvestiční výdaje jsou o téměř 7 milionů Kč nižší než v loňském roce. „Letošní rozpočet je jednoznačně investiční. Zároveň je také úsporný. Například spotřební výdaje na informatiku úřadu budou o více než 3 miliony nižší než loni. Navíc za vyšší výdajovou stránkou rozpočtu stojí především potřeba finančního krytí některých velkých investičních projektů, které ale budou ve finále zaplaceny z peněz získaných ve formě dotací. Zjednodušeně řečeno, městská část mnoho peněz nakonec nebude muset vynaložit ze svého, neboť úřad je schopen úspěšně čerpat evropské dotační tituly,“ vysvětlil starosta Miroslav Zelený (UNP), podle kterého se radnice městské části i v letošním roce zavázala převést 100 milionů do fondu rezerv a rozvoje.


Rozpočet počítá s dokončením plánovaných investičních projektů

 

Investiční výdaje v roce 2014 (v mil. Kč)

Školství

232

Městská zeleň a ochrana životního prostředí

69,8

Místní správa

26,3

Bytové hospodářství

21,5

Bezpečnost a veřejný pořádek

13,7

Sociální věci a zdravotnictví

10

Doprava

0,16

CELKEM

373,4


Výdajová stránka rozpočtu pro rok 2014 klade velký důraz na realizaci plánovaných investičních akcí, hlavně dokončení rozpracovaných projektů z roku 2013. Nejvíce finančních prostředků je alokováno do projektů v oblasti školství, konkrétně jde o investiční výdaje ve výši téměř 232 mil. Kč. „Zejména se jedná o zajištění rozpracovaných projektů s podporou dotace ze Státního fondu životního prostředí v podobě snížení energetických náročností budov v našich základních a mateřských školách, např. ZŠ Barrandov Chaplinovo nám., Praha 5 a FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku a dalších,“ dodal radní pro školství a sport Michal Šesták (UNP).


Téměř 70 milionů Kč představuje kapitola rozpočtu Městská zeleň a ochrana životního prostředí, pod kterou spadají investice do rozvoje životního prostoru a kvality života obyvatel. V návrhu rozpočtu se počítá například s kompletní rekonstrukcí dětských hřišť Santoška (stávající škvárové hřiště bude nahrazeno novým multifunkčním sportovištěm), Vejražkova a sportoviště Aréna na Smíchově, či vybudování centra volného času v podobě lanového centra Tichnova. Dále je v rámci rozpočtu převedeno z loňského roku 40 milionů Kč na revitalizaci pěších zón a parků na Barrandově, která ale bude hrazena pomocí dotace z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. „Toto je příklad zdůvodnění nárůstu výdajové stránky rozpočtu – byť víme, že městská část má zajištěné financování revitalizace z externích zdrojů, musíme v rozpočtu tyto náklady účetně krýt z prostředků městské části,“ zdůvodnil starosta Miroslav Zelený.


Mezi další investiční projekty převedené z roku 2013 patří v ostatních kapitolách rozpočtu kompletní rekonstrukce Dětského ostrova po červnových povodních, zkulturnění veřejného prostranství u Lihovaru a stavební úpravy objektu Pod Žvahovem 463.


Mezi výdaji dominuje školství, granty zůstaly zachovány


Schválený návrh rozpočtu obsahuje novinku. Rozdělení celkových výdajů dominuje oblast školství, do které směřuje téměř 349 mil. Kč (z toho výše uvedených 232 mil. je vyčleněno na investice). Výrazně totiž klesl poměr výdajů na místní správu a zastupitelstva obcí vzhledem k celkovým výdajům. V roce 2013 tento poměr tvořil 40 %, v roce 2014 je podíl o 7 procentních bodů menší, tedy tyto výdaje tvoří jen 33 %.


„Z rozpočtu jasně vyplývá, že se současnému vedení radnice daří stále více upřednostnit investice nad spotřebou. Pro zajímavost – v loňském roce se nám podařilo prosadit v zastupitelstvu jen zhruba 23% podíl investic na rozpočtu, letos je to již 41 procent,“ komentoval schválený rozpočet starosta Prahy 5 Miroslav Zelený, podle kterého stojí za úspěšnými projekty právě schopnost zaměstnanců i vedení radnice reagovat na výzvy k dotacím z evropských peněz.


Zastupitelé Prahy 5 prostřednictvím schváleného rozpočtu také uvolnili finanční prostředky na již vypsaná grantová řízení, a to v celkovém objemu 4,8 mil. Kč. Zájemci o přidělení grantu naleznou podmínky na webových stránkách www.praha5.cz. Na těchto stránkách je možné najít i plné znění schváleného rozpočtu.

Rozdělení výdajů v rozpočtu Prahy 5 na rok 2014 (v mil. Kč)

Kapitola

Rozpočtované výdaje

% podíl v rozpočtu 2014

% podíl v rozpočtu 2013

Školství

348,9

38 %

23 %

Místní správa a zastupitelstva obcí

303,9

33 %

40 %

Městská zeleň a ochrana život. prostředí

126,7

14 %

18 %

Sociální věci a zdravotnictví

46,6

5 %

5 %

Bytové hospodářství

30,3

3,3 %

3.8 %

Kultura

28,5

3,1 %

4,5 %

Bezpečnost a veřejný pořádek

14,6

1,6 %

0,17 %

Doprava

10,8

1.2 %

1,5 %

Územní rozvoj a rozvoj bydlení

4,1

0,5 %

0,6 %

Ostatní činnosti

3,5

0,4 %

3,0 %Poznámka:


Rozpočet Městské části Praha 5 je základním finančním nástrojem hospodaření městské části dle ust. § 2 a § 4 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tímto finančním plánem se řídí hospodaření městské části, hospodaření jí zřízených příspěvkových organizací a ostatních organizací. Rozpočet je zpracován v souladu s ustanovením § 11 a § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Statutem hl. m. Prahy a vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.


Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Součástí rozpočtu je plán hospodářské (zdaňované, ekonomické) činnosti, který zahrnuje nakládání převážně s nemovitým majetkem. V účetnictví je toto hospodaření sledováno samostatně.


Významnou měrou se na financování rozpočtových výdajů kalendářního roku podílí vlastní příjmy městské části (daňové a nedaňové), přijaté transfery ze státního rozpočtu (od 1.1.2013 již pouze transfer na výkon státní správy), z rozpočtu hl. m. Prahy na krytí běžných provozních výdajů v rámci schválených souhrnných dotačních vztahů na rok 2014. V rámci dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy dochází k navýšení transferu o částku 9.695 tis. Kč v důsledku dorovnání příspěvku na školství ve výši 1.360 Kč/dítě MŠ, žák ZŠ, a k nepatrnému navýšení transferu ze státního rozpočtu o částku 194 tis. Kč.